Việc học sinh cần làm tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc bệnh Covid-19